KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Ekim 11, 2021
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

NİKSAR BELEDİYESİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

NİKSAR Belediyesi (“Belediye” olarak anılacaktır) olarak vatandaşlarımızın, mükelleflerimizin, iş ortaklarımızın, tedarikçilerimizin başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup; “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında sizleri bilgilendirmek istedik. NİKSAR Belediyesi İş bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Bu metnin hedef kitlesi, Kurum çalışanları veya Kurumumuza iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları, stajyer dışındaki, Kurumumuz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

 

 1. Veri Konusu Kişi Grubu

 

 • Vatandaş
 • Mükellef
 • İş Ortağı
 • Habere konu kişi
 • Tedarikçi Yetkilisi
 • Tedarikçi Çalışanı
 • Potansiyel Ürün ve Hizmet Alan Kişi
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • Veli / Vasi / Temsilci
 • Ziyaretçi

 

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

 

 1. İşlemeye Konu Olan Kişisel Veriler

 

Kimlik Bilgisi

Ad Soy ad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası vb. bilgiler

İletişim Bilgisi

İletişim (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi)

Hukuki İşlem

(Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi)

Hizmet Alan Kişi /Vatandaş İşlem

(Çağrı merkezi kayıtları, gişe dekontlarındaki bilgiler, talep/şikâyet bilgisi gibi)

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.

Risk Yönetimi

(Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için islenen bilgiler vb.)

Finansal Bilgi

(Bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri gibi) Kurum ile ilişkili kişiler arasındaki hukuki ilişki kapsamında yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

(Görsel ve işitsel kayıtlar gibi)

Sağlık Bilgileri

 (Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri gibi)

Diğer Bilgiler

(Kullanıcı tarafından belirlenecek veri türleri gibi)

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Belediyemiz nezdinde kişisel verileriniz, gerek 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın kurumumuza yüklemiş olduğu sorumluluklar ve yükümlülükler, gerekse sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde; Kanun'un temel ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olacak şekilde tarafımızca veya görevlendireceğimiz gerçek/tüzel kişi veri işleyenlerce işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıda belirtilen durum ve koşullardaki işleme amaçlarımız doğrultusunda işlenmektedir:

5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla,

 

 • Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan ve çeşitli nedenlerle ilçemizde bulunan kişilerin/kurumların hayat kalitesini ve yaşam standardını arttırmak, kamu hizmetlerinden etkin ve hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlamak,
 • Belediyemizin ifa ettiği kamu hizmetlerini iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek,
 • İlgi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Belediyemizin meşru menfaatlerinin korunması,
 • Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Hukuki yükümlülüğümüz kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile resmî kurumlardan ve yetkili kurumlardan gelen taleplerin cevaplandırılması,
 • İlgili kanunlar uyarınca iş birliği içerisinde olduğumuz dernek, vakıf ve meslek odaları vb. kuruluşlarla hizmet projelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanının sağlanması,
 • Kamu güvenliğinin ve kamu düzeninin devamını sağlamak,
 • Resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik oluşturmak,
 • Etkinlik, toplantı, konferans, vb. kültürel faaliyetlerin yürütülmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi,
 • Sosyal, kültürel vb. hizmetler ile yardıma muhtaç kişilerin tespiti, hizmetin planlanması ve yerine getirilmesini sağlamak,
 • Şikâyet, öneri ve taleplerinizin gereğini yerine getirebilmek; yerine getirilen/cevaplandırılan başvuruların geri bildirimini gerçekleştirmek,
 • Kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemleri içeren dijital ortamların ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması,
 • İlgili kanunlar uyarınca tarafımızca imzalanan sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve bu sözleşmeler kapsamında hizmet alımlarının sağlanması,
 • Güvenlik vs. nedenlerle binalarımızda, belediyemiz sorumluluğundaki park ve bahçelerde ve ilçemiz genelinde kamera görüntülerini kaydetmek ve bu yerlerde bulunan vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak, trafik kontrolünü sağlamak ve gerektiğinde ilgili kurumlara bilgi vermek,
 • Çağrı merkezlerimizle iletişim sağlanması halinde iletişimin kaydedilmesi, tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi,
 • Kurumumuz tarafından düzenlenen toplantı, seminer, eğitim ve diğer sosyal organizasyonlar, kurumsal toplantılarda çekilen fotoğraf ve videolar; Belediyemizin ve etkinliğin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK 'da ve sair mevzuatta belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve başvuru evrakına eklenerek veya elden/sözel olarak bize iletilen diğer bilgiler; Belediyemiz ile iletişime geçmek adına her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda yaptığınız başvurularda ilgili kişinin kimliğinin tespiti,
 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi,
 • Mevzuatta veya Belediye olarak belirlediğimiz politika ve prosedürlerde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması,
 • Yaşanabilecek su, elektrik, doğal gaz kesintileri ve çeşitli problemlerin vatandaşlarımıza bildirilerek mağduriyetin önlenmesi,
 • Evde bakım ve engelli vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerimizin sunulması amacıyla,
 • İlçe sınırları içerisinde yer alan ilgili vatandaşlarımıza kurs, eğitim ve öğretim, kütüphane ve üyelik gerektiren sair hizmetlerin sunulması,

 

Yukarıda sayılanlar ile sınırlı olmaksızın Belediyemizin yasalar tarafından yükümlü ve yetkili kıldığı her türlü hizmetin ifası ve sosyal belediyecilik anlayışı gereğince vatandaşlarımıza ilgili hizmetlerin sunulması amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla ve Kanun'un 8. ve 9.maddelerinde belirlenen koşullar çerçevesinde:

 • İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindekifaaliyetlerimizin denetimi amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. TOKAT Valiliği, TOKAT Kaymakamlığı, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay, Nüfus Müdürlükleri, diğer ilçe belediyeleri ile sözleşme ve hukuki sorumluluğumuz gereği ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilere,
 • Kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi ile vatandaş taleplerinin yürütülebilmesi amacıyla, çözüm ortaklarımıza, Belediye iştirak şirketlerine, diğer ilçe belediyelerine,
 • Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,
 • Belediyenin internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla özel ve kamu tüzel kişiliklerine,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Belediyemizin kurulma amaçlarından biri olan kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları, gönüllü teşekküller, gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları ile çözüm ortaklarımıza,
 • Belediyemizin kurulma amaçlarından biri olan kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları, gönüllü teşekküller, gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları ile çözüm ortaklarımıza, Belediyemiz iştiraki Niksar Nikbel İnşaat Taahhüt Temizlik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin kuruluş amacına uygun bir şekilde faaliyetlerinin ve hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla Niksar Nikbel İnşaat Taahhüt Temizlik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne
 • Belediyemiz tarafından kullanılan e-belediye gibi işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine; bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin anlaşmalı olduğumuz bulut hizmeti veren kurum/kuruluşlara,
 • İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmet aldığımız üçüncü kişilere,
 • Acil ve tıbbi müdahalelerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarına,
 • Tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın kişisel verilerini bankacılık ve finans işlemleri ve ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla, sınırlı olarak anlaşmalı olduğumuz banka ve finans kurumlarına;
 • Taraf olduğumuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi veya sözleşmeler kapsamında hizmet alımlarının sağlanması için gerekli olduğu ölçüde ilgili kurum, kuruluş veya anlaşmalı olduğumuz firmalara, aktarılabilmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Belediye veya Belediye adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, Beyaz Masa, Çağrı Merkezi, CİMER, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, başvuru formları, dilekçeler,  sözleşmeler, sosyal medya uygulamaları aracılığıyla, tedarikçilerimizden, sosyal ve kültürel proje yürüttüğümüz dernek, vakıf ya da kuruluşlardan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri, e-posta ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile Kanun'da öngörülen veri işleme şartları veya açık rıza kapsamında toplanmaktadır.

Söz konusu kişisel veriler, kamusal ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Belediye'nin hizmetlerini yürütebilmesi ile yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise;

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu,

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,

6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu,

6098 Sayılı Borçlar Kanunu,

4721 Sayılı Medeni Kanun,

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,

4857 Sayılı İş Kanunu,

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

5393 Sayılı Belediye Kanunu,

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

3194 Sayılı İmar Kanunu,

3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu,

4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun,

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu (“Kanun”)’na dayanılarak İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanmış olan Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 

Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu başta olmak üzere NİKSAR Belediyesinin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, resmi makamlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek olarak sayılabilir.

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanması, İmha edilmesi ve Anonimleştirilmesi

Belediyemiz; kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre veya saklama amacı ile bağlantılı süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zaman aşımı süreleri tamamlandığında Belediye bünyesinde bulunan kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. İlgili Kişinin Hakları

Belediye bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

 

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Mersis No: …………..

WEB Sayfası: http://www.niksar.bel.tr/   

E-Mail: info@niksar.bel.tr  

Adres: Yusufşah Mah.Fatih Sultan Mehmet cad. NO:151 NİKSAR/TOKAT (60600)

 

6698 KVKK VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, KVKK ’nın 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. KVKK ’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Kurumumuza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların;

 • Kimlik teyidini sağlayacak bir belge ile birlikte ıslak imzalı başvuru formunun elden, noter aracılığı ile
 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak ya da
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi yöntemlerinden biri ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres ve Dikkat Edilecekler

Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile ıslak imzalı başvuru formunun elden ya da noter aracılığı ile

Yusufşah Mah. Fatih Sultan Mehmet cad. NO:151 NİKSAR/ TOKAT (60600)

adresine gönderilecek olan zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır

Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile ıslak imzalı başvuru formunun elden ya da noter aracılığı ile

info@niksar.bel.tr

adresine gönderilecek olan epostanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak,

……………….

adresine gönderilecek olan epostanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’ nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK’ nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 

 

BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

AD SOYAD

 

T.C. KİMLİK NUMARASI

 

TELEFON

 

E-POSTA

 

ADRES

 

 

 

KURUMUMUZ İLE İLİŞKİNİZ

☐ Vatandaş

☐ Mükellef      

☐ Eski Çalışan    

 

 

☐ Ziyaretçi         

 

 

☐ Çalışan Adayı 

 

 

☐ Tedarikçi/Hizmet Sağlayıcı

☐ İş Ortağı

☐ Potansiyel Ürün ve Hizmet Alan Kişi

☐ Ürün ve Hizmet Alan Kişi

☐ Veli/Vasi/Temsilci   

 

 

 

 

 

☐ Diğer                                

 

Açıklayınız:

                 

 

LÜTFEN KVKK KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ

 

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ KEP adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Bu başvuru formu, Kurumumuz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Kurumumuz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Kurumumuz ek evrak (Kimlik, ehliyet gibi.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Kurumumuz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişinin (Kişisel Veri Sahibinin);

Adı Soyadı

Başvuru Tarihi

İmzası

 

 

Bir başkası adına başvuru yapıyor iseniz, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir, yetkili makam tarafından düzenlenmiş/onaylanmış belgeleri (veli/vasi olduğunuzu gösterir belge, özel yetki içeren vekaletname vb.) başvuru formu ile birlikte iletmeniz gerekmektedir. Aynı şekilde, şirketimizin başvuruya yanıtının başkası adına elden teslim alınabilmesi için, söz konusu belgelerin sunulması gerekmektedir.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

 Resimleri İndirmek için tıklayın
TOP