İLAN-1

Şubat 26, 2021
İLAN-1

İDARİ ŞARTNAME

 • İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Mülkiyeti Niksar Belediyesine ait tapunun İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 950 ada 98 nolu parselinde, Bağlar Mahallesi Terminal meydanında Bulunan otogar Belediye Encümeninin 16.02.2021 tarih ve 2021/39 sayılı kararıyla yıkım işi ihalesi yapılacaktır.

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

 1. a) Adı: NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 2. b) Adresi: Yusufşah Mahallesi.Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:151 NİKSAR
 3. c) Telefon numarası:3565278151

ç) Faks numarası:3565276370

 1. d) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Fırat ŞEKER İnş. Müh.

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin

 1. a) Adı: Niksar Belediyesi Otogar Binasının Hurda Karşılığı Yıkım İşi
 2. b) Miktarı ve türü:

Ekli krokide işaretlenen 2 katlı 2450 m2 kapalı alana haiz binanın söküm, moloz taşıma ve yıkımından çıkacak her türlü malzemelerin bedeli karşılığı yıktırılması işi

 1. c) Yapılacağı yer: Tokat ili Niksar ilçesi Bağlar Mah. Terminal Meydanı

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale tarih ve saati

3.1.

 1. a) İhale usulü: 2886 Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
 2. b) İhale evraklarının sunulacağı adres: Yusufşah Mahallesi. Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:151 NİKSAR
 3. c) İhalenin yapılacağı adres: Yusufşah Mahallesi. Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:151 NİKSAR

ç) İhale tarihi: 02.03.2021

 1. d) İhale saati: 11:30
 2. e) İhale komisyonunun toplantı yeri: Belediye Encümeni Toplantı Salonu. Yusufşah Mahallesi. Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:151 NİKSAR

3.2.İstekliler ihale evraklarını, ihale tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, ihale evraklarını ve son tekliflerini iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3.İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.

3.4.Ayrıca istekliler ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla; iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderenler, ihale saatinde hazır bulunmaması durumunda gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

Madde 4- İşin muhammen bedeli ve Geçici Teminat miktarı:

4.1. İşin muhammen bedeli : 50.400,00-TL

4.2. Geçici Teminat tutarı :  1.512,00-TL

Madde 5 - İhale dokümanının görülmesi ve temini

5.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

 1. a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Fen İşleri Müdürlüğü. Yusufşah Mahallesi.Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:151 NİKSAR
 2. c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Fen İşleri Müdürlüğü. Yusufşah Mahallesi. Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:151 NİKSAR

ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):50 TRY (Türk Lirası) (Elli Türk Lirası)

5.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

Madde 6 - İhale dokümanının kapsamı

6.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

 1. a) İdari Şartname.
 2. b) Teknik Şartname.
 3. c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Yıkılacak Bina Krokisi

6.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

6.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 7 - Bildirim ve tebligat esasları

7.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.

7.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılır. Teslimin gerçekleştirilememesi halinde tebligat, öncelikle Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere göre, bu yöntemlere göre de yapılamaması halinde ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir.

7.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.

7.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır.

7.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara göre pilot ortağa yapılır.

7.6. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, elektronik posta ve faks kullanılamaz.

 

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 8 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

8.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks ile elektronik posta adresi,
 2. b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

 1. c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar. (Geçici teminat mektup olması halinde süresiz olmalıdır.)

 1. d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. e) İhale ilan tarihinden sonra alınmış bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge
 3. f) İhale ilan tarihinden sonra alınmış SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ya borcunun bulunmadığına dair belge
 4. g) İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir.)

h)Niksar Belediyesine borcu olmadığına dair belge

8.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

8.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 8.1. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

8.3. Belgelerin sunuluş şekli

8.3.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi'nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

8.3.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

8.3.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

Madde 9 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

9.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

Madde  - İhaleye katılamayacak olanlar

10.1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen durumda olanlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

10.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 13 - İş ortaklığı

13.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

13.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

13.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesini diğer belgelerle birlikte beraber sunacaklardır.

13.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

13.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 14 - Teklif ve sözleşme türü

14.1. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden işin tamamı için vereceklerdir; ihale sonucu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi Açık Teklif Usulü ile tamamlanarak sözleşme imzalanacaktır.

Madde 15 - Kısmi teklif verilmesi

15.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

Madde 16 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

16.1. İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır.

Madde 17 - Belgelerin sunulma şekli

17.1. Geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

17.2. Belgeler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen zarflar kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir

17.3. İstenen belgeler ve teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 18 – Tekliflerin verilmesi

18.1. İhale saatinde İhale Komisyonu, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. İhaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. İlk teklifler tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler var ise okutarak bu teklifler de belirlenir. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İstekliler, tekliflerini ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtirler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleyi artırma kağıdına yazılır ve imzaları alınır.

18.2. Tekliflerini, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderenler, ihale saatinde hazır bulunmaması durumunda gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir.

Madde 19- Teklif fiyata dahil olan giderler

19.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir.

19.2. 19.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Madde 20- Geçici teminat

20.1. İstekliler teminat olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre geçici teminat olarak kabul edilen değerleri ibraz edebilecekleri gibi geçici teminatı nakit olarak da Mali Hizmetler Müdürlüğünün veznelerine veya T.C. Vakıflar Bankası Niksar şubesi nezdindeki TR 680001500158007290448005 IBAN nolu hesabına ihale saatine kadar yatırabilirler.

Muhammen bedelin % 3'ünden az oranda (1.515,00-TL’den az) geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

20.2. Geçici Teminatın banka mektubu olması durumunda süresi süresiz olmalıdır.

20.3. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Madde 21- İhale sonucunun karara bağlanması

21.1. Sözlü son teklifler alındıktan sonra, ihale 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 41. maddesine göre karara bağlanır.

Madde 22- Komisyonların ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması

22.1. Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

Madde 23- İhale Kararlarının onayı veya iptal edilmesi

23.1. İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz kalır.

Madde 24 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

24.1. İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.

İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir. 

Madde 25 - Kesin teminat

25.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

İhale üzerinde kalan istekli, teminat olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre kesin teminat olarak kabul edilen değerleri getirebileceği gibi kesin teminatı nakit olarak da Mali Hizmetler Müdürlüğünün veznelerine veya T.C. Vakıflar Bankası Niksar şubesi nezdindeki TR 680001500158007290448005 IBAN nolu hesabına yatırabilirler.İhale üzerinde kalan istekli bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir. Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir.

Madde 26 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

26.1. İhale üzerinde kalan istekli ihale bedelini nakit olarak Mali Hizmetler Müdürlüğünün veznelerine veya T.C. Vakıflar Bankası Niksar şubesi nezdindeki TR 680001500158007290448005 IBAN nolu hesabına yatırmalıdır.

26.2. İhale üzerinde kalan istekli, onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

26.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, idare adına ita amiri tarafından ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir.

26.4. Yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir.

26.5. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

IV- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 27 - Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

27.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

 1. a) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihleri ile gecikme halinde alınacak cezalar,
 2. b) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartlar, sözleşme kapsamındaki karşılıklı yükümlülükler,
 3. c) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

ç) Anlaşmazlıkların çözüm şekli.

 

                                                                                                            Özdilek ÖZCAN

                                                                                                            Belediye Başkanı

 

 

 

İHALEYE KATILANLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YER GÖRME BELGESİ

 

Mülkiyeti Niksar Belediyesine ait olan ve tapunun İsmetpaşa Mahallesi, 950 Ada 98 numaralı parselinde ve Bağlar Mahallesi Terminal Meydanında bulunan eklentileri dahil 2.450 m2 alana sahip Niksar Belediyesi Otogar binasının hurda karşılığı yıkım işini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa bağlı kalınarak hazırlanan ihale şartnamesinde belirtilen yazılı şartlarda belirtilen muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkarılan Otogar binasını ve eklentilerini ihale tarihinden önce yerinde inceledim. Buna mukabil ihalenin idari ve teknik şartnamelerini ve eklerini ilgili idarede inceledim.02.03.2021

 

 

 

                                                                                    

 

 İSTEKLİNİN:

ADI-SOYADI                   :………………………………………………………………….....

 

İMZA                                :……………………………………………………………………..

 

TARİH VE SAAT            :……………………………………………………………………..

 

TELEFON                        :……………………………………………………………………..

 

İKAMETGAH ADRESİ :……………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“TEBLİGAT İÇİN ADRES BEYANI”

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 

           

Bilumum resmi daireler ile yapacağımız her türlü yazışmalar ve adıma yapılacak olan tebliğlerde aşağıdaki adresimizi kullanacağımızı, bu adresimize yapılacak olan her nevi tebligatların geçerli olacağını ve bundan doğacak mesuliyetlerde ilgili idareleri hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağımızı kabul ve beyan ederiz. 02.03.2021

 

 

İSİM-İMZA-KAŞE

 

 

 

 

 

TEBLİGAT ADRESİMİZ

Tel      :..........................................................

 

 

Faks    :…………………………………….

 

 

e-mail :……………………………………@........................................

 

İkamet:…………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAAHHÜTNAME

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                02.03.2021

 

 

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 

          2886 Sayılı Devlet İhale Kanunuyla ilgili olarak kamu ihalelerinden men edilmediğimi taahhüt eder, bundan doğacak mesuliyetlerde ilgili idareleri hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağımızı kabul ve beyan ederiz.

                     Bilgi ve gereğini arz ederim.

 

 

                                                                                                                                      Adı Soyadı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İMZA BEYANNAMESİ

                                              

İşbu belge ile Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi daireleri, kurumları ve kurulları ile gerçek, tüzel ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapacağım her türlü işlemlerde, aşağıda örneği bulunan tatbiki imzamı kullanacağımı beyan ederim. 02.03.2021

 

BEYAN EDEN: ............................................................ (T.C.: ..........................................................)

 

ADRES           : ......................................................................................................................................

 

 

 

 

                 (İmza)                                                       (İmza)                                                (İmza)

 

 

                _____                                                        _____                                                 _____

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHALE ONAY BELGESİ

BAŞKANLIK MAKAMINA

YIKIM İŞİ YAPILACAK BİNANIN(OTOGAR) TAŞIMAZ BİLGİLERİ

İli

TOKAT

Taşınmaz Niteliği

ARSA

İlçesi

NİKSAR

Yüzölçümü (m²)

2.450

Mahallesi / Köyü

İSMETPAŞA MAH.

Tapu Tarihi

 

Caddesi / Sokağı

TERMİNAL MEYDANI

Pafta

---------

Yöresi

--------

Ada

950

Maliki

NİKSAR BELEDİYESİ

Parsel

98

 

İşin Nev’i, Niteliği, Miktarı:

Mülkiyeti Niksar Belediyesine ait olup, tapunun İsmetpaşa Mahallesi 950 ADA 98 NOLU parselinde bulunan 2450 m2 alana sahip otogar binasının hurda karşılığı yıkım işi ihalesi.

Tahmini Bedeli (TL) :

50.400,00 (Ellibindörtyüz)

İhalede Uygulanacak Usül:

2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca-Açık artırma usulü

İlanın Şekli ve Adeti (Yapılacaksa):

Yazılı Basın-Sesli Yayın Cihazı

Geçici Teminat (TL) (Alınacaksa):

1.512,00 (Binbeşyüzoniki)

 

Şartname Bedeli (TL) (Alınacaksa): 50,00

 

Diğer Açıklamalar:

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddesine göre 02.03.2021 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 11:30’da satış ihalesinin yapılması için,

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 44’üncü maddesi gereği ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 2990 sayılı Kanun ile değişik 11’inci maddesine göre hazırlanan bu onay belgesini olurlarınıza arz ederim. 16.02.2021

                                                                                                                  

                                                                                                                   Nedim IŞIK

                                                                                                            Fen İşleri Müdür V.

ONAY

15/02/2021

 

Özdilek ÖZCAN

Niksar Belediye Başkanı


Niksar Belediye Encümeninin 16.02.2021 tarih ve 2021/37 sayılı kararıyla; 02.03.2021  Tarihinde mülkiyeti Niksar Belediyesine ait tapunun İsmetpaşa Mahallesi 768 ada 8 nolu parselde bulunan Galericiler Sitesi B Blok, 7 nolu bağımsız bölüm, ihale şartnamesinde belirtilen yer, gün ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile satışa çıkarılmıştır. İhaleye katılmak isteyen, isteklilerin ihale dosyaları incelenmiş olup aşağıda adı soyadı yazılı olanlar pey sürmeye hak kazanmışlardır.

İhaleye Katılacak Olanların adı soyadı         İhale Tarihi:02.03.2021         İhale Saati:11;00                                                                                                                                                                          

ADI SOYADI

1.PEY

2.PEY

3.PEY

4.PEY

5.PEY

6.PEY

7.PEY

8.PEY

9.PEY

10.PEY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHALE KOMİSYON

                02.03.2021 Tarihinde, saat 11:00 da gerçekleşen ihale  sonucunda, en yüksek peyi süren ………………………….…………. T.C.Kimlik Numaralı, ………………………………………………………. kişiye ….…………………………………………………….… bedel ile ihale edilmiştir.

        

            Özdilek ÖZCAN                         Serkan TOKER                              Şükrü KIRIŞ                                  Muhammet ALTUNOĞLU                    Neslihan KÜPÇÜ

           Belediye Başkanı                    Yazı İşleri Müdür V.                  Mali Hizmetler Müdürü                             Encümen Üyesi                               Encümen Üyesi

 

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

OTOGAR BİNASI VE EKLENTİLERİNİN HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ SÖZLEŞME TASARISI

Madde 1 - Sözleşmenin Tarafları

1.1. İşbu sözleşme, bir tarafta Niksar Belediye Başkanlığı (sözleşmede İdare olarak anılacaktır.), diğer tarafta Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca kurulmuş hizmeti sunan  ………………….. (sözleşmede Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki koşullarda imzalanmıştır.

İdare ve Yüklenici bundan böyle birlikte "Taraflar” ve ayrı ayrı olarak anılacaktır.

Madde 2 - Taraflara İlişkin Bilgiler

2.1. İdarenin

Adı

:Niksar Belediye Başkanlığı

Adresi

:Yusufşah Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:151 NİKSAR

Telefon numarası

:356 527 8151

Faks numarası

:356 527 6370

Elektronik posta adresi

:

2.2. Yüklenicinin

Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı

:

T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No

:

Adresi

:

Telefon numarası

:

Faks numarası

:

Elektronik posta adresi

:

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı

İşin Adı

Niksar Belediyesi otogar Binası ve ekleri Hurda Karşılığı Yıkım İşi

İşin Tanımı

Niksar ilçesinde Belediyemize ait Niksar Belediyesi Otogarı binasının (2 katlı 2.450 m2 kapalı alana ve ekleri Söküm, Moloz Taşıma ve yıkımından çıkacak her türlü malzemelerin bedeli karşılığı yıktırılması işi

İşin Niteliği

Niksar ilçesinde Belediyemize ait Niksar Belediyesi Otogarı binasının ve eklerini söküm, moloz taşıma ve yıkımından çıkacak her türlü malzemelerin bedeli karşılığı yıktırılması işi

İşin Miktarı

1 adet kullanım dışı binanın 2 katlı 2.450 m2 kapalı alana haiz binanın ve eklerinin yıkım işi

İşin Yapılma Yeri

Tokat ili Niksar ilçesi

 

 

 

 

 

Madde 4 - Sözleşmenin Bedeli

Sözleşmenin Bedeli: ………………………-TL (………………… Türk Lirası) (KDV Hariç)

Yüklenici sözleşme bedelini, sözleşmeden önce Mali Hizmetler Müdürlüğünün veznelerine veya T.C. Vakıflar Bankası Niksar şubesi nezdindeki TR 680001500158007290448005 IBAN nolu hesabına yatıracaktır.

 

Madde 5 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler

5.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri Yükleniciye aittir.

Madde 6 - Sözleşmenin ekleri

6.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar.

6.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler

6.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

1-İdari Şartname,

2-Sözleşme Tasarısı,

3-Teknik Şartname,

4-Yıkılacak Bina Krokisi,

Madde 7 - İşe başlama ve bitirme tarihi

 

7.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.

 

7.2.Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 10 (On) gün içinde tamamlayarak kabule hazır hale getirmek zorundadır. İş planında yer alan sürelere uyulmak zorunluluğu bulunmakta olup, sürelere uyulmaması halinde her bir gün için iş bu sözleşmenin 12. maddesinde yer alan cezai şart uygulanacaktır.

Madde 8-Teminata ilişkin hükümler

8.1. Kesin teminat

 

8.1.1. Yüklenici, nakit/banka mektubu olarak …………………..-TL (………………….. Türk Lirası) kesin teminat vermiştir.

 

8.1.2. Firma, sözleşme konusu işin teklife, şartnameye ve iş bu sözleşmeye uygun yapılmadığının Niksar Belediye Başkanlığı tarafından tespit edildiği her durumda teminatın nakde çevrileceğini kabul ve taahhüt eder.

 

8.1.3. Teminat mektubu, firmaya sözleşme konusu işin tamamlanarak kabulün yapılmasından sonra iade edilir.

 

Madde 9 - Yüklenicinin hak ve yükümlülükleri

9.1. Yüklenici,  Niksar Belediyesi otogar Binası hurda niteliğindeki ekonomik değeri bulunan malzemelerin sökülerek alınması, teslimi sağlanacaktır.  Zeminin tesviyesinin yapılması, geri kalan moloz ve atıkların Belediyenin göstereceği yere Yüklenici tarafından gerekli izinler alınarak nakledilmesi ve taşınması; kapılar, pencereler, mekanik tesisattan çıkarılabilecek malzeme hurdası,  musluk, bataryalar, vanalar, pompalar, borular, yangın hortumu, vs. sistemler, elektrik malzemeleri ve aydınlatma, elektronik malzemeleri gibi iş sahasında var olan tüm hurda malzemenin ve atık malzemenin işyerinden uzaklaştırılması; tüm bu işler süresince gerekli iş ve işçi emniyeti, çevre güvenliği ve çevre temizliği tedbirlerinin alınması çalışmalarını yapacaktır.

 

9.2. Yukarıda belirtilen yapılacak işlere ilişkin verilen fiyat, şartname konusu işe ilişkin ana başlıklardaki iş kalemlerine ait tüm malzeme temini, tüm personel giderleri, akaryakıt, kırtasiye, haberleşme, bakım onarım, servis aracı, yemek, kullanacağı tüm şantiye binaları, alet, edevat, iş makinesi, iskele, vinç, sarf malzemesi, malzeme nakli, yatay-düşey taşıma, depolama, fire, muhafaza, vergi, sigorta, finansman maliyeti ve yukarıda ayrıntılı olarak belirtilmeyen her türlü unsurları içeren fiyattır. İş, Yüklenici tarafından götürü bedel usulü ile yapılacaktır.

 

9.3. Yüklenici, yıkım işleminde  patlayıcı kullanamaz.

9.4. Yüklenici, alınacak izinler kapsamında belirlenen çalışma saatlerine uyacaktır.

 

9.5. Yüklenici, tarafından Sözleşme şartlarına ve teknik şartnamesine uygun olarak, işlerin yürütülmesi için gerekli olan tüm çalışmalar, kamunun huzur ve rahatını etkilemeyecek şekilde yapılacaktır.

 

9.6. Şantiye sahasında iş güvenliği ve çevre güvenliği eksiksiz olarak Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

 

9.6.1. Yıkım esnasında iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından gerekli tedbirler Yüklenici tarafından alınacak bu konuda Niksar Belediyesi'ne herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecektir.

 

9.6.2. İş güvenliğinin sağlanması ve iş kazalarının önlenmesi konusundaki tüm yükümlülük Yüklenici' ye aittir. Yüklenici, "Yıkım işlerinde işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü” hükümlerini harfiyen yerine getirmekle yükümlüdür.

 

9.6.3. Yüklenici, personeline gerekli tüm iş güvenlik ekipmanlarını kullandırtmakla ve bunun takibini yapmakla yükümlüdür.

 

9.6.4. Kullanılacak iskelelerin, vinçlerin, çalışma mekânlarının emniyetli olduğu durumlarda çalışma yapılacaktır. Emniyeti tehdit eden bir durum var ise işe başlanmayacak ve Niksar Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bildirilecek, emniyet sağlandıktan sonra iş başlatılacaktır.

 

9.6.5. Yüklenici yapacağı faaliyet dolayısı ile oluşabilecek maddi, bedeni, manevi ve her türlü zarardan doğrudan doğruya sorumlu olacaktır. Ayrıca; yüklenici çalışan işçilerine karşı olan sigorta sorumluluklarını yerine getirecektir.

 

9.7. Yüklenici, Niksar Belediyesi otogar binasını (eski bina) yıkım çalışmaları esnasında çevreye zarar vermeyecek şekilde tedbir alacaktır. Yüklenici çevre şartlarını sağlamakla beraber yaptığı çalışmada bitişik nizam olan, olmayan binalara gelebilecek zararları da karşılayacak şekilde, ayrıca üçüncü şahısların inşaat yıkım faaliyeti sebebi ile oluşabilecek zararlardan doğan üçüncü şahıs tazminatlarını karşılayacaktır.

 

9.8. İş süresince uygun çalışmanın yürütebilmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapılarak gerekli izinlerin alınması ve mevcut yollarda meydana gelebilecek bozulmaları düzeltme yükümlülüğü Yüklenici' ye aittir.

 

9.9. Yüklenici, çalışma süresince tüm yasal ve resmi mercilerden gelebilecek taleplere karşı sorumlu olacaktır.

 

9.10. Yıkım, yükleme, boşaltma, serme, nakliye işlemleri esnasında, kamu ve özel şahıslara her türlü mülklere, araçlara, muhtelif alt yapılara, yollara ve şahıslara gelebilecek zararların, davaların cezaların sorumlusu ve muhatabı Yüklenici olacaktır.

 

9.11. Yükleniciyle sözleşme imzalanmasından sonra, Niksar Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından işyeri tesliminden itibaren İdarenin sebebiyet verdiği veya mücbir sebepler dışında firma; teklifinde belirttiği sürede; öncelikle iş güvenliği yönetmeliğine uygun güvenlik önlemlerini alarak, malzemeleri sökerek alacak, yıkım için gerekli her türlü izni alıp, binanın yıkımı yapılacaktır.

 

9.12. Yüklenici tarafından her ne isim altında olursa olsun malzeme, akaryakıt, eskalasyon, kararname ve benzeri adı altında fiyat farkı talep edilmeyecektir.

9.13. Yıkım esnasında inşaattan çıkarılabilecek her türlü malzeme, elektrik, mekanik ile ilgili cihazların (klima, kalorifer kazanı, sayaç, asansör, paratoner, vs.) emniyetle sökülmesi Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

 

9.14.    Bina yıkımı sonucunda oluşan molozlar Belediyenin göstereceği hafriyat alanına taşınarak hurda ayrımı yapılacaktır.

 

9.15.Süre uzatım taleplerinde mücbir sebep olarak doğal afet, kanuni grev, genel grev, kısmi veya genel seferberlik ve benzeri sebepler olup, Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, mücbir sebebin meydana gelmesi halinde Yüklenici 10 gün içinde İdareye dilekçe ile başvurmak zorundadır. İdare tarafından gerekli görülen hallerde süre uzatım verilebilir.

 

9.16. İş bu sözleşmeden doğan her türlü vergi (damga vergisi dahil), resim ve harç Yükleniciye ait olacaktır.

 

9.17. Firma, bu sözleşmede yer almamakla birlikte iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan idari şartname ve teknik şartnamede bulunan yükümlülüklerini de yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

 

9.18. İş bu sözleşmenin, çelişen hükümler taşıması halinde öncelik sırası, idari şartname, sözleşme, teknik şartname şeklinde olacaktır. Bunların hiçbirinde yer almayan düzenlemeler için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre işlem yapılacaktır.

 

9.19. İş bu sözleşmenin yerine getirilmesinden doğan tüm sorumluluk Yükleniciye aittir. Bu sorumluluk başka bir kişi kurum ya da kuruluşa devredilemez. Sözleşme konusunun gerçekleştirilmesi için başka bir kişi, kurum ya da kuruluşun desteğine ihtiyaç duyulması durumunda, önceden İdarenin yazılı onayını almak koşuluyla ortak çalışma yapılabilir. Onay verip vermemek İdarenin takdirindedir. Bu durumda dahi tüm sorumluluk Yükleniciye aittir.

İdare, işbu sözleşmede iş sahibi olup hiçbir şekilde işveren sıfatına sahip değildir. Sözleşme konusu işin tamamı bir bütün halinde en başından sona ermesine kadar Yükleniciye bırakılmış olup, her türlü sorumluluk ve yükümlülük Yükleniciye aittir.

Yüklenici sözleşme konusu iş ile ilgili edindiği bilgileri, İdarenin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde açıklayamaz, üçüncü kişiler ile paylaşamaz.

 

Madde 10 - İdarenin hak ve yükümlülükleri

10.1. Sözleşme yapıldıktan sonra Yüklenici taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, idarenin 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

 

 

Madde 11 – Kabul İşlemleri

İş bitimi Yüklenici, İdareye yazılı dilekçe ile başvuracaktır. Niksar Belediye  Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü teknik elemanlarınca ön incelemesi yapılarak işin kabule hazır hale gelip gelmediğini tespit edecektir. Ön inceleme neticesinde kabule hazır iş; İdare tarafından kurulacak olan Kabul Komisyonu tarafınca kabulü yapılacaktır.

Ön inceleme neticesinde işin kabule hazır hale gelmediği tespit edilirse 12. madde ceza-i şartla uygulanır.

Kabulde görülmesi muhtemel noksan ve kusurlar firma tarafından tamamlanacaktır.

 

Madde 12 – Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

 

12.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

 

12.2. Yüklenici, mücbir sebepler dışında, sözleşme konusu hizmeti yerine getirirken sözleşme şartlarında belirtilen sürelere riayet etmemesi, hizmetin geç teslimi ve hizmetin sözleşme şartlarına uygun, tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmemesi durumları gibi sözleşme konusu hizmetin Yüklenici tarafından zamanında ya da tam ve eksiksiz ifa yapılamaması durumlarında geciken veya sorun yaşanan her gün için Yüklenici sözleşme bedelinin % 0,1 (binde bir) oranında ceza-i şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

12.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Sözleşmenin bu şekilde feshi durumunda Yüklenici İdareden herhangi bir hak talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Sözleşmenin yerine getirilmemesinden dolayı İdarenin uğrayacağı her türlü zarardan Yüklenici sorumludur.

 

Madde 13 – Geç teslim ve ayıplı ifa

İş bu sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından yerine getirilecek tüm hizmetlerin geç ve ayıplı teslimi ile ilgili olarak;

a- Geç teslim; Yüklenici sözleşmede belirtilen hizmetlerini işbu sözleşmede kararlaştırılan zamanda teslim etmemesini ifade eder. Gecikme halinde iş bu sözleşmenin 12. maddesi hükmünce uygulama yapılacaktır.

b-Ayıplı teslim; Yüklenici tarafından sözleşmede belirtilen hizmetlerin ifasının İdare tarafından sözleşme ve eklerine uygun bulunmamasını ifade eder. Ayıplı teslim durumunda iş bu sözleşmenin 12. maddesi hükmünce uygulama yapılacaktır. İdare  bu konudaki takdir hakkı hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşme ve eki şartlarına uygun olmaması nedeniyle hizmeti kabul etmemeyi de kapsar. Yüklenici İdarenin bu şekilde kararlaştırılan takdir ve hizmeti kabul etmeme hakkını kabul eder.

c-Geç/ayıplı teslim durumunda Yüklenici, İdarenin bu yüzden doğan zararını öder.

ç-Geç/ayıplı teslim taraflardan herhangi birinin kusurundan ileri gelmiyorsa oluşabilecek ek maliyet ve masraflar yanında o ana kadar yapılan harcamalar ve bağlantıların gerektirdiği ödemelerden bizzat Yüklenici kusursuz olarak sorumludur.

 

Madde 14 - Anlaşmazlıkların çözümü

 

14.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Niksar mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

 

 

 

 

 

 

Madde 15 – Özel Hükümler

 

15.1. Yüklenici, iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan idari şartname ve teknik şartnamenin ve iş planının iş bu sözleşme hükümleri ile çelişmeyen tüm taahhütlerinden de sorumlu olacaktır. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Madde 16 - Bu sözleşme 16 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ……/……/…… tarihinde iki nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.

İdare

Yüklenici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resimleri İndirmek için tıklayın
TOP