KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI

İ   L   A   N

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ;

    5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin     6. maddesi gereğince, Belediye Meclisi 06 KASIM 2018 Salı günü, saat 15:00’de Belediye Meclis Salonunda toplanarak, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşecektir.

         5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine istinaden duyurulur.  02/11/2018

           NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

G Ü N D E M :

 

1 -  2019 yılı Hazırlık bütçesinin görüşülmesi,

2 - 2018 Mali Yılında Belediyemizden emekli olan ve olacak işçilerin Kıdem Tazminatı             

     ödemesi, ihbar tazminatı,  6111 sayılı kanunu’na göre ihtiyaç fazlası işçilerin alacaklarının 

     ve diğer alacaklarının ödenmesi amacıyla İller Bankasından Kredi çekilmesi, işlemlerini 

     yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

3 – İlçemiz Kültür Mahallesi 4. Etap TOKİ bölgesinde Trafo Alanı ve Taşıt Yolu amaçlı imar

      planı değişikliğinin onaylanması,

4 – İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 803 ada 139,340,341,342,343,344,345,423,424,425 ve 426

      parsellerinde imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi,

5 – İsmetpaşa Mahallesi tapunun 1047 ada 1 parselinde imar planı değişikliği ile ilgili vatandaş

      dilekçesinin görüşülmesi,

6 – 22.02.2018 tarih ve 30340 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Otopark

      yönetmeliğinde ilgili idareye verilen yetkilerle ilgili hususların görüşülmesi,

7 – İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 401 ada 55,61,62 ve 79 parsellerinde ve 473 ada 20 parselinde

      tarım ve hayvancılık tesis alanı kurulması amaçlı vatandaş dilekçesinin görüşülmesi,

TOP