ARAÇ SATIŞ İLANI

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ

 

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, aşağıda markası, modeli, cinsi, plaka nosu, muhammen bedeli ve iştirak için aranan teminat miktarı yazılı olan araçlar Belediye Encümeninin 07.01.2020 tarih ve 2020/ sayılı kararı ile belirtilen yer, gün ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü  ile açık artırma  yoluyla satışa çıkarılmıştır.

 

 

Sıra No

 

Aracın Plakası

 

Cinsi

 

Markası/ Tipi

               Tescil Tarihi

 

Tarih

                           Saat

 

 

Muhammen Bedeli (TL) (KDV Hariç)

 

Geçici Teminat %30 Tutarı (TL)

 

1

60 NB 465

Kamyon (Açık Kasa)

Fiat   50 NC

1983

04.02.2020

10:00

6.000,00

1800,00

 

4

60 NB 281

Otobüs

BMC

1974

04.02.2020

10:15

3.000,00

900,00

5

60 NC 639

Kamyon (Damperli)

Desoto           PD 950 AS

1994

04.02.2020

10:30

10.000,00

3000,00

6

60 NB 267

Kamyonet      (Çift Kabinli)

Fargo            (PD 250 AS )

1995

04.02.2020

10:45

4.000,00

1200,00

8

60 NB 652

Kamyon (Kapalı Kasa)

Fiat 50 NC

1985

04.02.2020

11:00

6.000,00

1800,00

 

İhalenin Yeri , Günü ve Saati : İhale,  Niksar Belediyesi Encümeni tarafından 04/02/2020 günü saat 10:00’ ile 11:00 arasında yukarıdaki cetvelde belirtilen süreler içerisinde Niksar Belediyesi Encümen  Toplantı Salonunda yapılacaktır .

 

1-SATIŞ ŞARTLARI VE USULÜ

1.1 Aracın  Satışı: Açık teklif usulünce, teklif alınmak sureti ile en yüksek teklif veren  teklif sahibine satışı yapılacaktır..

1.2 Telgraf , faks ve posta yoluyla yapılacak müracaatlar  kabul edilmeyecektir .

1.3 İhaleye katılacaklardan aşağıda belirtilen belgeler istenir.

1.3.1-GERÇEK KİŞİLERİN :

 1. a) İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
 2. b) Geçici Teminat dekontu veya makbuzu ,
 3. c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 4. d) Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.
 5. e) Belediyeden borcu yoktur yazısı

1.3.2.-TÜZEL KİŞİLERİN :

 1. a) Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca
 2. b) Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
 3. c) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2019 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,
 4. d) Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi istenir.
 5. e) Belediyeden borcu yoktur yazısı

2- SATIŞ ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ

 1. a) İhaleye iştirak etmek isteyenler, Satış Şartnamesini 19.11.2019 tarihi ihale saatine kadar “Niksar Belediye Başkanlığı mali Hizmetler Müdürlüğünde görebilirler.(Yusufşah Mahallesi.Fatih Sultan Mehmet caddesi No:151 Niksar/TOKAT” adresinden ücretsiz olarak temin edilebilecektir.
 2. b) İhaleye iştirak etmek isteyenler satış şartnamesinde belirtilen tüm şartların kendileri için bağlayıcı olduğunu peşinen kabul etmiş sayılacaktır.
 3. c) Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:
 4. İhaleyi yapan idarenin;
 5. a) İta amirleri,
 6. b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
 7. c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
 8. d) (Değişik : 2/3/1984 - 2990/2 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).
 9. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

 

3- TEMİNATLAR  VE  TEMİNATLARIN  YATIRILMASI

 1. a) İhaleye iştirak etmek isteyenler araç için belirlenen muhammen bedelin en az % 3 tutarındaki geçici  teminat miktarını en geç 19/10/2019 günü ihale saatine kadar,  Niksar Belediyesi veznelerine, Belediyemizin Vakıfbank 00158007290448005 nolu hesabına, T.İş Bankası 212107 nolu hesabına T.C. Ziraat Bankası 12091565-5001 nolu hesabına veya Halk Bankası 07000009 nolu hesabına yatırablirler.
 2. b) Teminatı yatırdıklarına ilişkin makbuz veya belgelerin en geç 19/11/2019 günü ihale saatine kadar şartnamenin alındığı adrese teslim edilmesi gerekmektedir.
 3. c) İhale sonrası ihale kendisinde kalmamış olan isteklilerin teminatı, 19/10/2019 günü ihale bitiminden itibaren kendisine iade edilecek, ihale kendisinde kalan isteklinin teminatı iade edilmeyerek araç satış bedelinden mahsup edilecektir.

 

4-ARAÇLARIN GÖRÜLMESİ

İhale konusu araç ilan tarihinden itibaren 07/01/2020 tarihi saat 17:00’a kadar mesai saatleri içinde , Niksar Belediyesi Araç Saha Amirliği Otoparkında ihale makamının yetkili personeli nezaretinde görülebilecektir.

 

5- İHALENİN YAPILMA ŞEKLİ

 1. a) İhale 04/02/2020 günü saat 10:00 ‘ da, İhale Komisyonunca, tüm istekliler huzurunda ihale dosyaları üzerinde usulü inceleme yapıldıktan ve geçersiz olan dosyalar ihale dışında bırakıldıktan ve bu durumu zapta geçtikten sonra, geçerli tüm teklifler zapta geçecek ve istekliler arasında sözlü olarak açık arttırma yapılacak. Bu sırada verilen yeni teklifler yine zapta geçecek ve verilen en yüksek teklif üç kez tekrarlandıktan sonra başka teklif veren olmadığı taktirde en yüksek teklifi verene ihale yapılacak ve ihale tutanağı komisyon ve en yüksek teklifi veren üç istekli tarafından imza altına alınacaktır.
 2. b) Araç için teklif veren isteklinin tek olması halinde, ayrıca açık arttırma yapılmaksızın ihale tek teklif sahibine yapılabilecek, sadece iki teklif olması halinde de iki istekli arasında açık arttırma yapılacaktır.

 

6- İHALENİN KESİNLEŞMESİ

 1. a) İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararı ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü için de onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta amirlerince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç beş(5) iş günü içinde müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci (7) gün kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır. Onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren müşteri 15 gün içinde ihale bedelinin tamamını yatırmak zorundadır. Araç devri ödemenin tamamlanmasından sonra yapılacak olup, banka kredisi ile ödeme yapacak olanlar için tapu devri ile banka kredi ödemesi aynı andan yapılacaktır. Harçlar, tapu masrafları ve diğer giderler alıcıya aittir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat irat kaydedilir. Vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplere idareden bir talepte bulunmaz.
 2. b) İhale Komisyonu ihaleleri iptal etme yetkisine sahip olup bu durum istekliler tarafından peşinen kabul edilmiştir.

 

 

 

7- İHALE BEDELLERİNİN YATIRILMASI

 1. a) İstekli, ihalenin yetkili komisyon tarafından onayladığına ilişkin kararın, kendisine bildirmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde, ihale bedelini Niksar Belediyesi veznelerine, Belediyemizin Vakıfbank 00158007290448005 nolu hesabına, T.İş Bankası 212107 nolu hesabına T.C. Ziraat Bankası 12091565-5001 nolu hesabına veya Halk Bankası 07000009 nolu hesabına yatıracaktır. Araç satışından doğan Damga Vergisi ve diğer harç veya resim bedellerinin, ilan bedeli, Tescil ve Devir işlemlerinden önce Alıcı tarafından Belediyemiz hesaplarına yatırmış olacaktır.
 2. b) İsteklinin ihale bedelini kendisine verilen süre içerisinde yatırmaması halinde ihaleden vazgeçmiş sayılacak, ancak bu durumda yatırmış olduğu teminat irat kaydedilerektir. Bu durum istekliler tarafından peşinen kabul edilmiştir.

8-İHALEDEN KAYNAKLANAN VERGİ, RESİM VE HARÇLAR İLE DEVİR BEDELL      

 1. a) İhale bedeline KDV dahil olmayıp, ihale sonucu oluşacak KDV, Damga Vergisi, ilan bedeli ile devir ve tescil masrafları tamamen alıcı tarafından karşılanacaktır.
 2. b) Devir tarihine kadar olan ve aracın aynından doğan tüm vergi borçları ile varsa trafik cezaları devir tarihi itibari ile ihale makamına aittir.

9- ARACIN TESLİMİ

İhale konusu araç,  araca ait devir işlemleri tamamlandıktan, aracın alıcı adına Trafik tescil işlemleri tamamlandıktan ve alıcı adına düzenlenen ruhsat fotokopisi alındıktan sonra aynı gün ihale makamı tarafından bir teslim tutanağı ile alıcıya teslim edilecektir.

10- DİĞER ŞARTLAR

 1. a) Alıcı, ihale konusu aracı, ihale tarihi öncesi görüp incelediğini ve gördüğü şekli ile aldığını peşinen kabul etmiş olup, ihale sonrasında teslimden sonra aracın kendisine teklif edildiği şekilde teslim edilmediğini ileri sürerek hak iddiasında bulunamaz.
 2. b) İhale sırasında aracın kilometresi ihale makamı tarafından ihale tutanağına şerh edilecek ve ihale tarihinden, teslim tarihine kadar olan dönemde ihale makamı tarafından araç kullanılmayacaktır.
 3. c) İhale tarihi ile teslim tarihi arasındaki dönemde araçta meydana gelecek hasarlar ihale makamına ait olacaktır. İhale tarihi ile teslim tarihi arasında araçta bir hasar meydana gelmesi halinde ihale alıcısı, ihaleden vazgeçme hakkına haiz olacak, bu durumda ihale makamı alıcıya tüm teminatlarını iade edecek, ancak, başka bir nam adı altında bir ödeme yapmayacak ve ihale alıcısı da, ihale makamından herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacaktır.

11- SON HÜKÜMLER

 1. a) Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili kanunların ilgili hükümleri tamamlayıcı hüküm olarak kabul edilecektir.
 2. b) Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Niksar Mahkemeleri yetkilidir. 18/10/2019

 

 

                                                                                                       Özdilek ÖZCAN

                                                                                                      Belediye Başkanı

TOP