EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

İ   L   A   N

 

 

 

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ;

 

 

          5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisi 05 EYLÜL 2017 Salı günü, saat 15:00’de Belediye Meclis Salonunda toplanarak, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşecektir.

 

           5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine istinaden duyurulur. 25/08/2017

 

 

 

                                                                    NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

G Ü N D E M :

 

1-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve                                                                                                                                                                         Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Belediye Bütçesinin

yedek  ödeneğinden ihtiyaç olan ve ödenek aşımı öngörülen tertiplere ekli cetvele uygun olarak  aktarma yapılması gerektiği hususunun görüşülmesi,

 

2-  İlçemiz Çamiçi Yaylası 1/5000 ölçekli Revizyon+İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon+İlave Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde itiraz eden vatandaş dilekçeleri ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi,

 

3- İlçemiz Kültür Mahallesinde Trafo alanının imar planı değişikliği ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi,

 

4- İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 433 ada 17 parselinde imar plan değişikliği ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi,

 

5- İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 433 ada 39 parselinde imar plan değişikliği ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi,

 

6- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 32 ada 293, 288, 65, 289, 291, 295 ve 352 nolu parsellerde imar plan değişikliği ile ilgili Amasya Orman Bölge Müdürlüğünün 10.08.2017 tarih ve 1699141 sayılı yazısının görüşülmesi,

 

7- İlçemiz Kültür Mahallesi tapunun 433 ada 4, 21 ve 22 parsellerinde imar plan değişikliği yapılmasına ilişkin vatandaş dilekçesinin görüşülmesi,

TOP