Eski Niksar Kaymakamlığı Binası Yıkım İhalesi

27 Aralık 2022

Eski Niksar Kaymakamlığı Binası Yıkım İhalesi

27 Aralık 2022

 

NİKSAR BELEDİYESİ

Açık Artırma Usulü

İDARİ İHALE ŞARTNAMESİ

 

Eski Niksar Kaymakamlığı Binası Yıkımı

 

MADDE 1 Mülkiyeti Niksar Belediyesine ait  tapunun İsmetpaşa Mahallesi 1193 Ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan eski Niksar Kaymakamlığı binası yıkım kararı mevcut bina ve tesisin, yıkımından çıkacak malzeme, hurda ve levazımları yıkımcıya ait olmak üzere yıkımının yapılması, temel içinin dolgusunun yapılması, molozların nakledilmesi, sahanın temizlenmesi ve sahanın tesfıyesinin yapılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık artırma suretiyle ihale edilecektir.

 

MADDE 2 İdare ve İhale Bilgileri;

 

a.      İdareye ilişkin bilgiler

İdarenin Adı                     :   Niksar Belediyesi

 

İdarenin Adresi               : Yusufşah Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:151 Niksar/TOKAT

 

Telefon numarası           :   0 (356) 527 82 51

 

İdarenin Fax numarası     :   0 (356) 527 63 70

 

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres veya telefon numarasından görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

 

b.     İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

İhale Usulü :  Açık Artırma suretiyle                               Maddesi                        2886  /45    

 

İhale Tarihi:10/01/2023                            İhale Saati:     10:30

 

Muhammen bedel1.063.118,41 (KDV hariç) Geçici teminat % 3:  31.899,56₺   

 

İhalenin yapılacağı adres:Yusufşah Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:151 Niksar/TOKAT

 

İhalenin yapılacağı yer  :    Niksar Belediyesi Encümen Salonu

 

İhale Komisyonu               :    Niksar Belediyesi Encümeni

 

 

 1. İhaleye Katılmak İçin Gerekli Belgeler

İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir;

 

 

Gerçek Kişiler : Nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ile beraber), Türkiye'de tebligat için adres beyanı, vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile beraber), geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu, Niksar Be1ediyesi'ne borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak), Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenmiş her miktarda iş deneyim belgesi (benzer iş bina yıkımıdır), ihale dokümanının satın alındığına dair belge ve 4734 sayılı Kanunu' nun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatının olmadığına dair ekli örneğe uygun beyan.

 

Tüzel Kişiler: Şirketin Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname, ihale yılı içinde alınmış sicil tasdiknamesi, tebligat adresi beyanı ve geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu ve Niksar Belediyesine’ne borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak), Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi (benzer iş bina yıkımıdır), ihale dokümanının satın alındığına dair belge ve 4734 sayılı Kanunu' nun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatın olmadığına dair ekli örneğe uygun beyan.

 

Ortak Girişimler: Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

 

İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektup ile de gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

İş deneyim belgeleri için başvuru

(1) İş deneyim belgesi talebinde bulunanlar, yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla, dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri ekleyerek, ilgili yönetmeliğin 4 üncü maddede sayılan kurum ve kuruluşlara başvururlar:

 

 1. a) Yükleniciler için; yapılacak iş karşılığı bedel içeren yapım sözleşmesi, yapı ruhsatı, yapı    kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, kabul tutanağı, varsa; hakediş raporları, tasfiye tutanağı, keşif artış olurları ve devir sözleşmesi ile imalat tespit tutanakları.

 

 1. b) Alt yükleniciler için; yüklenici yapım sözleşmesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, yükleniciye taahhüt edilen iş karşılığı imzalanan bedel içeren sözleşme, yüklenici ile imzalanan sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, sözleşme kapsamında çalıştırdıkları personelin sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler, kabul tutanağı, varsa; hakediş raporları ile imalat tespit tutanakları

 

d.      İhale Şartnamesinin Görülmesi:

İhale ile ilgili şartname Niksar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir veya 500,00-₺ bedel ile temin edilebilir.

 

e.      İhalenin yapılması:

1-  Uygun bedel, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerden tercihe layık bulunan teklifin en yükseğidir.

 • Tekliflerin alınma şekline İhale Komisyonu karar
 • Teklifler yazılı veya sözlü artırma şeklinde İhale Komisyonu tarafından alınacaktır.
 • İstekliler yapmış oldukları teklifin üstüne çıkabileceklerdir.
 • Komisyonca uygun bedelin oluşmadığı kanaatine varılması halinde teklif sahiplerinden daha uygun vermeleri
 • İhale Komisyonu da isteklilerin teklifine karşı teklifte Karşı teklifte bulunan Komisyon bu teklifi ile bağlı olacaktır.
 • Teklifler üzerinde son söz hakkı İhale Komisyonuna
 • İhale Komisyonu uygun bedelin gerçekleşip gerçekleşmediğini takdir etmeye

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhale İta Amirince, karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

 

f.        Kesin Teminat ve Sözleşme İmzalanması:

İstekli, onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek, ihale masraflarını (Gazete İlan Bedeli ve İhale Karar Damga Vergisi vb.) yatırarak sözleşmesini yapmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı irat kaydedilir. Tebliğ tarihinin tespitinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu uygulanır

 

MADDE 3- İhaleye Katılamayacak Olanlar

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

 1. İdarenin ihale yetkilileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

 

 1. İdarenin ihale konusu gayrimenkul ile ilgili her türlü ihale işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli

 

 1. (a ) ve (b ) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat

 

 1. (a ), (b ) ve (c ) bentlerinde belirtilen ortakları ile şirketleri (Bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları ve sermayesinin % 10’nundan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketleri hariç)

 

 1. Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı

 

Bu yasağa uymayarak ihaleye katılan isteklilerin üzerine ihale yapılmış olursa ihale bozulur, geçici teminatı gelir kaydedilir. İhale süresince aşağıda belirtilen fıil veya davranışlarda bulunmak yasaktır.

 

 1. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

 

 1. İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

 

 

 

 

 1. Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs

 

 1. İhalede, kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

 

 1. Bu Şartnamenin 3 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

 

 

 

MADDE 4- Teminatlar

Bu taşınmazın geçici teminat miktarı bu şartnamenin 2/b maddesinde gösterilmiş. Geçici teminat vermeyenlerin veya eksik verenlerin teklifleri değerlendirme dışı tutulacaktır. İsteklinin belirtilen sürede, herhangi bir sebeple teklifinden vazgeçmesi halinde, isteklinin geçici teminatı ihtara, protesto çekmeye, hüküm almaya gerek kalmaksızın irad kaydedilecektir. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler idare tarafından istenilen katılma şartları sağlanmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır. ihale üzerinde bırakılan isteklilerden sözleşme imza tarihinden önce ihale bedelinin % 6 (yüzde altı)’sı oranında kesin teminat alınacaktır. İhale konusu işin teknik şartnamelere uygun olarak tamamlandığının yüklenici dilekçesi ile bildirilmesini takiben İdare tarafından Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre işin kabulü yapılacaktır. Kesin teminatın yükleniciye iade edilebilmesi için İdareye borcunun olmaması ve Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesi getirilmesi zorunludur. Yüklenici ilişiksizlik belgesini sunmaması halinde, durum Sosyal Güvenlik Kurumundan yazı ile sorularak, yüklenicinin ihale konusu işle ilgili borcunun bulunmadığının anlaşılması durumunda, muayene ve kabul tutanağının onaylanmasından sonra kesin teminat yükleniciye iade edilecektir.

 

MADDE 5- Teminat Olarak Kabul Edilebilecek Değerler

Teminat olarak kabul edilebilecek değerler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Tedavüldeki Türk Parası.

 

 1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından teminat mektubu vermeye yetkili kılınan banka veya özel finans kurumlarının verdikleri teminat mektubu.

 

 1. Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz

 

İlgili mevzuata göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilebilir.

Teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, resmi formüle uygun bulunan, müddetle sınırlı bulunmayan, Kurum ad ve adresine hitaben yazılmış olmalıdır.

MADDE 6- Geçici Teminat Teslim Yeri

Banka teminat mektupları, ihale komisyonuna sunulur. Banka teminat mektubu dışındaki teminatların teklif veren adına Niksar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması, makbuzlarının veya teslimat müzekkeresinin sunulması gerekir.

 

 

 

 

 MADDE 7- Geçici Teminat İadesi

İhale aşamasında alınan geçici teminat, kesin teminat verildikten sonra yükleniciye geri verilir. Geçici teminat iadesi, istekliye veya yetkili temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilmek suretiyle yapılır. Geçersiz tekliflere ait teminatlar ile ihale üzerinde kalmayan isteklilere ait teminatlar iade edilir.

MADDE 8- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptal Edilmesi

İhale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada ihale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. İhalenin iptal edilmesi halinde durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 
   


MADDE 10-Vergi, Resim ve Harçlarla Sözleşme Giderlerin Kimin Tarafından Ödeneceği,

Her çeşit vergi, resim, harç diğer mali yükümlülükler ve sözleşme giderleri yükleniciye aittir. Yüklenici masraflarla ilgili olarak İdareden herhangi bir bedel talebinde bulunamaz.

 

MADDE 11- Ödeme Şartları

Teklif bedeline KDV dahil değildir. KDV bedeli mevzuatına göre hesaplanarak Yüklenici tarafından ödenecektir. İhale (sözleşme) bedeli Yüklenici tarafından, İdarenin veznesine veya Niksar Belediyesi adına Belediyemizin Vakıfbank 00158007290448005 nolu hesabına, T.İş Bankası 212107 nolu hesabına T.C. Ziraat Bankası 12091565-5001 nolu hesabına veya Halk Bankası 07000009 nolu Nolu hesaba sözleşme imzalanmadan önce  nakden ödenecektir.

 

MADDE 12- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları:

Doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmî veya genel seferberlik ilânı ve İDARE’ nin sebebiyet verdiği haller, dışında süre uzatımı verilmeyecektir.

 

MADDE 13- Elektrik, Su vb. Giderleri

Elektrik, su, vb. tesisine ve kullanımına yönelik abone işlemleri ile bu işlemlere ait giderler, katılım payları, abonelik bedelleri, harçlar, proje onayı ve sair masraflar Yükleniciye aittir.

 

MADDE 14- Şartnamenin Ekleri

 

 1. Teknik Şartname,

 

 1. Sözleşme tasarısı,

 

 1. Teklif, Geçici ve kesin teminatları örnek formları.

 

 1. İş ortaklığı beyannamesi

 

 

 

 

 

 

MADDE 15- İhtilaftarın Hal Merci

Bu şartname ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlıklar Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından çözülecektir. Belediye Encümeni tarafından çözümlenemeyen hususlarda Niksar Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Bu şartname; 6 sayfa ve 15 maddeden ibarettir.

 

 

Bu idari ve teknik şartnameyi okudum anladım. İdari ve Teknik Şartnamedeki bütün şartları kabul ve taahhüt ediyorum.

 

İhaleye Katılanların ;

 

Adı Soyadı                          T.C.Kimlik No                           Tel. No                                     İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZILI TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ:

 

Niksar Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığına ;

 

..../..../.2023 Salı günü Saat:... ... ..... da ihalesi yapılacağı ilan edilen,.............. .. -TL

muhammen bedelli, Eski Niksar Kaymakamlığı Bina Yıkımı ihalesine ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler (ihale şartnamesi, teknik şartname, sözleşme tasarısı, projeler vb) tarafımızdan okumuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Ayrıca, Yıkılacak Binanın yeri ve özellikleri tarafımızca görülmüş, öğrenilmiş ve kabul edilmiştir. Tüm masrafları ve ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. Bütün şartlara uygun olarak taşınmazı şartname ve eklerinde belirtilen yükümlülükleri de yerine getirerek, KDV hariç olmak üzere .....................….. (rakamla)

...., ....., , .. ............                                                 . (yazıyla) Türk Lirası bedeli ödemek suretiyle yıkmayı kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

 

 

Adı Soyadı

 

Kanuni İkametgahı

 

Tel.No

 

Tarih   İmza

 

..../......./2023

 

 

        GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

 

 

 
   


[Niksar Belediye Başkanlığına]

 

 

 

İdarenizce ihaleye çıkarılan ve ..../..../2023 tarihinde ihalesi yapılacak olan Eski Niksar kaymakamlığı Binasının Yıkımı İşinin 2886 Sayılı kanunun 45. maddesine göre açık artırma usulü ihalesine istekli sıfatıyla katılacak olan [isteklinin adı ve soyadı/ticaret ünvanı’ nın 2886 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın tutarı] .......... [bankanın adı] garanti ettiğinden, 2886 sayılı Kanun ve ihale dokumanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı‘nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı  ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

 

Bu teminat mektubu düzenlendiği tarihten itibaren 90 (doksan gün) geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

 

 

 

[bankanın adı]

[banka şubesinin adı] Şubesi

[banka  yetkililerinin

İsim-Ünvan-İmza              İsim-Ünvan-İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESİN TEMİNAT MEKTUBU

[Niksar Belediye Başkanlığına]

 
   

 

 

 

İdarenizce yapılan ihale sonucunda Eski Niksar Kaymakamlığı Binasının Yıkımı işini taahhüt eden yüklenicinin adı ve soyadı/ticaret ünvanı ‘nın 2886 sayılı Kanun ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı [kesin teminat tutarı] . ..... ..... [bankanın adı] garanti ettiğinden, yüklenici; taahhüdünü anılan Kanunlar ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği taktirde, Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve [yüklenicinin erdi] ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı] nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat mektubu (süresiz) tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.

 

 

 

[bankanın adı]

[banka şubesinin adı] Şubesi

[banka ] yetkililerinin

İsim-Ünvan-İmza            İsim-Ünvan-İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİ

 

Niksar Belediye Başkanlığı tarafından yıkım ihalesine çıkarılmış bulunan Eski Niksar Kaymakamlığı Binası Yıkımı işine müşterek teklif vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme akdedilerek, Bina Yıkımı amacı ile, özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalması halinde ortaklık sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek idareye verilecektir. İş ortaklığımızın pilot ortağı, işin bitimine kadar [pilot ortağın adı]’ dır.

 

Pilot ortağın iş ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğunu, vermiş olduğumuz müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini ve akdedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her birimizin imzalanacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleşmenin feshi, kesin teminatın gelir kaydı hususlarında Niksar Belediye Başkanlığının yetkili olacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce pilot ortak dışındaki ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması gibi durumlarda, pilot ortak ve iş ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

 

Sıra No

Ortağın Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı

TC Kimlik Numarası (Gerçek Kişi)/Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişi)

Ortaklık Oranı

 

Adresi

1)

 

 

 

 

2)

 

 

 

 

3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PİLOT ORTAK

ÖZEL ORTAK

ÖZEL ORTAK

ÖZEL ORTAK

ÖZEL ORTAK

İmza

İmza

İmza

İmza

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NİKSAR BELEDİYESİ

ESKİ KAYMAKAMLIK BİNASI YIKIM İŞİ

 

TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

 1. İŞİN ŞAHİBİ :Niksar Belediyesi

 

 1. İŞİN ADI : Eski Niksar Kaymakamlığı Binası Yıkım İşi

 

 1. TANIMLAR :Bu Teknik Şartnamede;

                            Niksar Belediyesi: İdare

                           Üzerine ihale yapılan ve sözleşmeyi imzalayacak kişi: Yüklenici    

                           Muhtelif işlerin gördürülmesinde çalışacak görevliler: Personel olarak zikredilecektir.

 

 1. İŞİN TÜRÜ :Yıkım

 

 1. AMAÇ :Söz konusu parseldeki binanın yıkımının yapılması, molozların nakledilmesi ve alanın temizlenmesi amaçlanmaktadır.

 

 1. KAPSAM :7.1. Maddede belirtilen binanın yıkımının, yıkımından çıkacak malzeme, hurda ve levazımları yıkımcıya ait olmak üzere yapılması, molozların nakli ve sahanın temizlenmesi bu işin kapsamındadır.

 

 1. YAPILACAK İŞLER VE UYULACAK ESASLAR:

 

7.1. Yıkımı Yapılacak Bina

 

Mülkiyeti Niksar Belediyesine ait tapunun İsmetpaşa  Mahallesi 1193 Ada 1 parsel üzerinde bulunan Eski Niksar Kaymakamlığı binası ve tesisin yıkımının Niksar Belediyesi tarafından bedelsiz [yıkımından çıkacak malzeme, hurda ve levazımları Be1ediye'ye ait olmak üzere] yapılması öngörülmüştür. Bu binaların yıkımından çıkacak malzeme, hurda ve levazımları yıkımcıya ait olmak üzere yıkımının yapılması, temel içinin dolgusunun yapılması, molozların nakledilmesi, sahanın temizlenmesi ve sahanın tesfiyesinin yapılması bu işin özetidir.

 

Binaların güvenliğinin sağlanması ve aboneliklerinin iptalinin takibi amacıyla yükleniciye öncelikle “genel yer teslimi yapılacak olup, binanın yıkımı için  “yer teslimi” yapılacaktır. Genel yer teslimi yapılan binanın güvenliği ve aboneliklerin iptalinin takibi yüklenici sorumluluğundadır. Bu bina aşağıdaki tabloda verilmiştir;

 

 

 

 

No

 

Yapım Yılı

 

Bina Albüm No

Bina Ölçüleri (mt)

 

Bölme Sayısı

 

Yapı Türü

Bina

 

Birim

Eni

Boyu

h

Katı

Alanı

1

1985

1

12

12

70.50 m

18.00 m

10.30 m

4

0

Betonarme

4810

m2

GENEL BİNA TOPLAM ALANI

4810

m2

                         

 

Yıkımdan çıkacak her türlü hurda enkaz (inşaat demiri - alüminyum ve pvc doğrama - her türlü demir korkuluk parmaklık - ahşap ve çelik çatı aksamı, kereste, kiremit - döşeme ve duvar kaplama malzemeleri  - çelik konstrüksiyon güçlendirme yapı elemanları - kalorifer tesisatıyla ilgili her türlü aksam - elektrik tesisatı kablo vb.) yükleniciye ait olacaktır.

 

Bina yıkımına başlanmadan önce yüklenici gerekli tüm ruhsat ve izinleri alacaktır. Yıkım ruhsatı için Niksar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvurulacaktır.

 

 

Tam zamanlı Teknik Şantiye Şefi (İnşaat Mühendisi) görevlendirilmesi ile ilgili noter taahhütnamesi, diploma ve meslek odası kayıt sureti İdareye verilmeden yıkım işine başlanmayacaktır.

 

 

Yüklenici, binada kalmış olabilecek demirbaşlar ve evraklar tutanakla İdareye teslim edilecektir. Varsa başka kişi, kurum veya kuruluşlara ait olan tesisler de (trafolar, klimalar vb.) tespit edilerek İdareye bildirilecektir.

 

Yüklenici yapılan işe ilişkin hak ediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin Noterlikçe düzenlenmesi ve İdare tarafından istenilen kart ve şartları taşıması zorunludur.

 

7.2. Uyulacak Esaslar Yıkım Teknik Hususları:

 

7.2.1. Yüklenici, hasarlı veya hasarsız yapıların hangi yöntemlerle yıkılacağını, yıkma öncesi hangi malzemelerle destekleneceğini, yapıda ve yapı çevresinde etkilenebilecek diğer yapı, altyapı, tesisat, trafik ve insanların hangi tedbirlerle güvenliklerinin sağlanacağı, yapanın malzeme ve varsa hasar özellikleri ile taşıyıcı sistemin ve taşıma gücü imkanları incelenip tespit olunarak, kapsamlı bir rapora ve gerekirse düzenlenecek özel teknik şartnameye bağlı şekilde projelendirilerek yıkım öncesi risk analizini İŞ Güvenliği Uzmanına yaptırmakla yükümlüdür. Zeminde eğimli topoğrafya, yüksek yer altı su seviyesi, ayrışmış malzeme varlığı, muhtemel heyelan, kaya düşmesi, bitişik nizam durumu vb. gibi riskler mutlaka değerlendirilecektir. Yıkım işinde patlayıcı madde kullanılmayacaktır. Yapıların yıkımında kullanılacak yıkım tekniği binanın inşa edildiği alan, yapım yöntemi, binanın fiziksel durumu, yapım kullanım materyalleri, binanın kullanım amacı ve çevresel faktörler dikkate alınarak belirlenecektir;

 

Bu yıkım teknikleri aşağıdaki gibidir.

 

 1. A) Patlayıcı Kullanarak Yıkım Tekniği
 2. B) Uzun Erişimli Yıkım Makinesi ile Yıkım Tekniği
 3. C) Ekskavatörle Yıkım Tekniği
 4. D) Kat Eksiltme Suretiyle Yıkım Tekniği
 5. E) Mini Ekskavatör ile Yıkım Tekniği
 6. F) Beton Delme Kesme ile Yıkım Tekniği
 7. G) Kompresörle ve El Aletleri ile Yıkım Tekniği

 

Yıkılacak yapının yüksekliği yıkım makinesinin erişim seviyesinden daha fazla ise yıkım makinesinin erişim seviyesine kadar kat eksiltme suretiyle yıkım tekniğinin uygulanması zorunludur. Kat eksiltmede, kompresörle ve el aletleri ile yıkım, mini ekskavatör ile akım, beton delme kesme ile yıkım tekniklerinden birinin kullanılması gerekmektedir.

 

Yıkım faaliyetleri için özel olarak üretilmiş uzun erişimli yıkım makinesi olarak adlandırılan en az üç parça hareketli boma sahip minimum 18 metre erişim sağlayan anons sistemi ile kesici ve ezici çenesi veya hidrolik sistemli olan paletli ekskavatörle yapılan yıkım tekniğinin kullanılması öncelikli olarak tercih edilecektir.

 

Yıkılacak yapının yüksekliği fazla değil ise, yedi tondan fazla ağırlığı olan paletli veya lastikli iki parça boma sahip hidrolik ekskavatörler kullanılabilecektir.

 

Mini ekskavatör ile yıkımda; kat eksiltme amacına yönelik, vinç yardımı ile yapının en üst kısmına çıkarılan bina kat veya katlarının kaldıracağı minimum ağırlıkta olacak şekilde imal edilmiş, hidrolik paletli ekskavatörün yapının en üst kısmında kırma ve yıkma yapması esasına dayanan yıkım şekli dinamik ve statik bileşenleri sağlam tüm yüksek bina ve yapılarda kullanılabilecektir.

 

 

Beton delme kesme tekniğînde yıkım yapılacak yapanın en üst kısmında üst döşeme cephe kenarlarından başlatılarak kolonlar kirişler ve döşemeler kesilir ve kesilen bu parçalarda delikler açllır uygun çelik halat ile vinç yardımıyla alınması esasına dayanmakta olup uzman ve ehil işçiler sağlanması şartı ile tüm binaların yıkımında bu tekniğin kullanılmasına izin verilecektir.

 

Kompresörle ve el aletleri ile yıkım tekniğinde askılı ya da yerden desteklenen güvenli çalışma platformları ile yıkım yapılacak yapanın en üst döşeınesi cephe kenarlarından başlatılarak kolonlar kirişler ve döşemelerin demir donatıları kalacak şekilde ortaya doğru kırılması ve sonrasında demir donatıların kesilip atılması esasına dayanmakta olup uzman ve ehil işçiler sağlanması şartı ile tüm binaların yıkımında bu tekniğin kullanılmasına izin verilecektir.

 

7.2.2. Yıkılacak yapının varsa elektrik, gaz, su, kanalizasyon, haberleşme, tesisat bağlantıları, yıkıma başlanılmadan önce, ilgili idareleri bilgilendirmek ve gereken önlemleri almaları sağlanmak suretiyle, yapı ile ilişkileri kesilip güvence altına alınacaktır.

 

7.2.3 Yıkılacak yapanın çevresinde yeterli genişlikte boş alan varsa, yıkımdan önce yapı yüksekliğinin en az iki katına eşit genişlikte güvenlik alanı sağlanır ve bu alan en az 2,5 m yükseklikte metal veya tahta bir perde ile çevrilir. Yapının çevresinde boşluğun yeterli genişlikte bulunmaması durumunda, yıkım sırasında fırlayacak parçalar ın çevreye zarar vermesini önlemek için yapanın çevresi gerekli yükseklik ve dayanıklılıkta bir perde ile çevrilir. Bitişik yapı bulunması halinde, bu yapılara zarar verilmemesi için çöktürme ve devirme işlemlerinde tedbir alınacaktır.

 

7.2.4 Yıkma, sökme ve kesme sırasında yol ve kaldırım başlarına o bölgenin geçit vermediğini gösteren işaret levhaları veya görevli personel konularak traflk için can ve mal güvenliği sağlanacak, bunun için ilgili idareden gerekirse izin alınacak, geceleri de aydınlatma yapılacaktır. Muhtemel kaza risklerine karşı tedbirli olunması bakımından çevre halkı ile yıkım ekipleri sürekli uyarılacaktlr. Yıkım işinin etki alanına görevlilerden başkasının girmemesi için sürekli gözetim tedbiri uygulanacaktır.

 

7.2.5 Yıkım sırasında çatıda ve katlarda oluşacak enkazın zemine indirilmesi, güvenlik tedbirlerine uygun olarak, kaydırma olukları veya zorunluluk halinde özel asansör ve kule vinçler kullanılarak yapılacaktır. Yapı yüksekliği ile yapı çevresindeki güvenli alan genişliğinin uygun olması halinde, enkazın zemine indirilmesi atma yöntemi ile de yapılabilir.

 

7.2.6. Yapanın yıkılmasıyla elde edilen her türlü malzeme, yapı elemanı ve enkaz yükleniciye aittir. Yapıların yıkma ve sökülmesi, ağaçların kesilmesi işleri yetkili teknik sorumluların denetimi ve gözetimi altında, varsa projesine ve idarece onaylı özel teknik şartnamesine uygun olarak yapılacaktır.

 

7.2.7.Yıkım sırasında çıkan taş, tuğla, demir ve moloz gibi yapısal atıklar kat döşemelerinde toplanmayacaktır. Yıkılan kısmın malzeme ve molozları kattan kata veya yere güvenlik tedbirleri alındıktan sonra indirilecektir. Her türlü yapısal atığın kullanımı [İdare tarafından ihtiyaç veya döküm yeri belirtilmemesi halinde] şantiye sahasından uzaklaştırmak suretiyle yüklenicinin tasarrufundadır. Yüklenici yapısal atıkların bertaraf edilmesi ile ilgili yasal mevzuata uymak zorundadır. İdare ihtiyaçları için maksimum döküm yeri uzaklığı 11 km olabilecektir. Enkaz kaldırılması, yüklenmesi, nakledilmesi bertaraf edilmesi, boşaltılması, serilmesi vb. bedelleri teklif fiyata dâhildir. Yüklenici, yıkım faaliyetleri ve neticesinde ortaya çıkacak yıkıntı atıklarının çevre ve insan sağlığına ve güvenliğine zarar vermemesi için Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uymakla sorumludur.

 

7.2.8. Altında veya etrafında bulunan isçilerin güvenliği sağlanmadıkça yıkılacak kısımların duvar ve döşemeler kitle halinde yıkılamaz. Duvarın döşemeye oturduğu kısımda veya herhangi bir yüksekliğinde şerit gibi oyuk açmak ve sonra duvarı üstten iple çekmek ve ittirmek suretiyle yıkım yapılamaz.

 

7.2.9. Yıkılacak kısımlar, yıkılmadan önce ve yıkım sırasında bol su ile sık sık ıslatılacak ve toz kalkmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. Yıkım işlemi sırasında toz emisyonu 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen hava kalitesi standardının sağlanması esastır. Bunun için “toz kontrol sistemi” kullanılması tercih edilecek, seyyar sulama sistemleri ise yıkım alanında sürekli bulunacaktır. Yıkım işlemi sırasında gürültü emisyonu 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uyulacaktır. Bu amaçla çalışma saatlerinin kısıtlamasına itiraz edemeyecektir.

 

7.2.10. Elle yıkılacak duvarlar için kurulacak iç kısım iskeleleri tabandan en çok 4 metre yükseklikte yapılacaktır.

7.2.11. Binadaki merdivenler ve bunların dayanakları en son yıkılacaktır.

 

7.2.12. Camlı kapı, pencere ve ayna gibi kırıldıklar ında tehlikeli olabilecek kısımlar, yıkıma başlamadan önce sökülüp uygun yerlere taşınacaklardır.

 

7.2.13. Makineli yıkım yapılırken kullanılacak ekipmanların sağlam ve işler halde olması, kullanıcı personele zarar verebilecek ve yangın çıkaracak özellikler taşımaması gerekir. Yıkım işlerinde çalıştırılacak personelin yapacakları işlere göre erbap ve uzmanlaşmış olmaları şartı aranacak ve çalışırken kendi güvenliğine ait koruma donatılarını gerektiği gibi kullanması sağlanacaktır.

 

7.2.14. Yıkım sırasında çalışanların ve çevrenin tozlanmadan zarar görmemesi için yıkılmakta olan yerler ve oluşan enkaz tozlaşmayacak seviyede sulanacaktır.

 

7.2.15. Tutuşabilecek ve zehirli gaz çıkarabilecek malzemelere karşı da gerekli önlemler alınacaktır.

 

7.2.16. Yüklenici işin devamı süresince yol, kaldırım, temiz su, kanalizasyon, enerji ve iletişim hatları vb. ile çevredeki iş kapsamı dışındaki yapılara zarar vermeyecektir. Bu tesisatlara zarar vermesi halinde verdiği zararı telafi etmekle yüklenici sorumludur.

 

7.2.17. Yıkımdan çıkacak olan molozlar, uygun hale getirilmeden dolguda kullanılmayacaktır. Doğrama malzemesi tahta, demir gibi malzemelerin tasarrufu yükleniciye ait olacaktır. Bunlarla ilgili her türlü gider ve gelir yükleniciye ait olacaktır. 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip asbest lifleri gibi “tehlikeli atıkların” etrafa yayılmasının engellenmesi gereklidir. Yıkılacak yapıda paratoner varsa yıkımdan önce lisanslı firmalarca sökülecektir.

 

7.2.18. Yüklenici sigortasız eleman çalıştırmayacaktır.

 

7.2.19. Yüklenici yıkımı tamamlandıktan sonra saha tamamen temizlenecektir.

 

7.2.20. Yer tesliminden itibaren malzemelerin çalınmasından veya başka bir sebepten dolayı zayi olmasından yüklenici sorumludur.

 

7.2.21. Yüklenici yukarıda maddeler halinde sunulan gerekleri yerine getirmeyi taahhüt ettiği taktirde işe başlatılacaktır.

 

8-İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA EMNİYETİ

 

8.1. Yüklenici işin devamı süresince her türlü iş güvenliği ve iş sağlığı vb. gibi emniyet tedbirlerini almak ve ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymakla mükelleftir. İş süresince olabilecek can ve mal emniyetine karşı tedbirleri alarak oluşabilecek kazalar a karşı her türlü yasal önlemleri almak zorunda olup, tüm kazalardan ve bu kazalar ın meydana getireceği tüm olumsuzluklardan yüklenici sorumludur.

 

8.2. Yüklenici, çalıştırdığı elemanlarının her türlü güvenliğini, Yönetmelikler ve İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sağlamakla yükümlüdür. Çok tehlikeli sınıfında olan yıkım faaliyetinin 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ikincil mevzuatına uygun olarak planlanması ve gerekli önlemlerin alınması zorunludur. Özellikle tehlikeli atık durumu ve uygulanacak yıkım tekniği, yapının konumu ve jeolojik koşullara dayalı olarak yıkımın özgün koşullar ına göre “yıkım risk analiz raporun u” hazırlamak yüklenicinin sorumluluğundadır.

 

8.3. Yüklenici hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın gerekli bütün emniyet tedbirlerini zamanında almak ve kazalardan korunma, usul ve yöntemlerini elemanlar ına öğretmekle yükümlüdür.

 

8.4. Yıkılacak yapının yüksekliği yıkım makinesinin erişim seviyesinden daha fazla ise yüklenici yıkıma başlamayacak, uygun makine ve uygun yıkım tekniği tedarik edecektir.

8.5. İş makinesinin kabini yıkım işlerine uygun olacaktır.

 

 

8.6. İSKELE;

Yıkım esnasında düşebilecek her türlü malzemenin, yıkım şantiyesi dışında insan ve taşıt trafiğine ulaşması durumunda, bu cephe güvenlik iskelesi ile emniyete alınır. Tehlike oluşturmayan cephelerde koruma filesi kullanılabilir.

Yıkılacak yapının 18 m daha yüksek olması durumunda, düşebilecek her türlü malzemenin, yıkım şantiyesi dışında insan ve taşıt trafiğine ulaşması durumunda, cephe güvenlik iskelesi yerine en az iki adet asma iskele kullanılması zorunludur. Asma iskele yıkım yapılan kat ile bir alt kata kurulur.

 

 1. TESLİM SÜRESİ, ŞEKLİ VE YERİ:

 

9.1. Sözleşmenin imzalanması ile işyeri teslimini takiben işe başlanır.

 

9.2. Yer Teslim tutanağının imzalanmasını müteakip işin süresi 60 (Altmış) gün olacaktır.

 

9.3. İş zamanında bitirilemediği takdirde geçen her takvim günü için yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedelinin bindebeş oranında ve en az 250 TL/gün olmak üzere gecikme cezası kesilir.

 

9.4. İşin muayene kabulünün yapılabilmesi için, kusur ve noksanlıkların kabul yapılmasına engel olmayacak nitelikte bulunması halinde, tutanak düzenlenecektir. Ancak, kusur ve noksanlıklar tutanakta açıkça gösterilecek ve tamamlanmaları için verilen süre tutanakla belirtilecektir. Verilen süre için gecikme cezası uygulanmayacaktır.

 

 1. YIKIM İŞLERİNDE ABONELİKLERİN İPTAL EDİLMESİ:

Yıkım işi sözleşmesi imzalanarak yer tesliminin yapılmasını takiben, yüklenici firma yıkım konusu taşınmazda bulunan her türlü aboneliklerin iptalini ve tesislerin binadan tahliyesini sağlayacaktır. İşlemlerle ilgili açıklama aşağıdaki gibidir. Bu hususta tüm sorumluluk yıkımcı firmadadır.

 

10.1. Sözleşme sonrasında yıkımı yapılacak elektrik sayacının söktürülmesi için

 

         a)Yıkımcı firma abone numarasını not ederek, tapunun ve yıkım sözleşmesinin Belediyece onaylanmış fotokopileri ile birlikte ÇEDAŞ şubelerinde işlem yaptırabilecektir.

 

         b)Belediyemiz elemanları, numarasını not ederek, tapunun ve yıkım sözleşmesinin Belediyece onaylanmış fotokopileri ile birlikte ÇEDAŞ şubelerinde işlem yaptırabilecektir.

 

         c)Sayaç sökümü yapıldığında ise 186 numaralı telefona bildirim yapılması yeterlidir.

 

10.2. Yıkım işi sözleşmesi imzalanarak yer tesliminin yapılmasını takiben, doğalgaz sayacının sökülmesi ve süpürme işleminin yapılması için, Yıkımcı firma, tapunun ve yıkım sözleşmesinin Belediyece onaylanmış fotokopileri ile birlikte Aksa Tokat Amasya Doğalgaz Dağıtım A.Ş. başvurarak işlem yaptırabilecektir.

 

10.3. Yıkım işi sözleşmesi imzalanarak yer tesliminin yapılmasını takiben, su aboneliği sayacının sökülmesi  işleminin yapılması için, Yıkımcı firma, tapunun ve yıkım sözleşmesinin Belediyece onaylanmış fotokopileri ile birlikte Niksar Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Su Abone Memurluğuna başvurarak işlem yaptırabilecektir.

 

10.4.  Yıkım işi sözleşmesi imzalanarak yer tesliminin yapılmasını takiben,  su aboneliğinin iptal edilmesine mütakiben, Yıkımcı firma, tapunun ve yıkım sözleşmesinin Belediyece onaylanmış fotokopileri ile birlikte Niksar Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne başvurarak işlem yaptırabilecektir

 

10.5. Yıkım işi sözleşmesi imzalanarak yer tesliminin yapılmasını takiben,  telefon ve internet aboneliklerinin iptal edilmesi için, Yıkımcı firma, tapunun ve yıkım sözleşmesinin Belediyece onaylanmış fotokopileri ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşlara başvurarak işlem yaptırabilecektir

 

10.6. Başvurularda çıkabilecek sorunlar derhal Niksar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bildirilerek resmi yollarla çözümlenmesi sağlanacaktır. Tesislerin tahliyesinin yapılmadığı durumda yıkım faaliyetine başlanmayacaktır.

 

 

Toplam 6 sayfa 10 maddelik bu şartnameyi okudum. Aynı şekilde kabul ve taahhüt ederim.

 

 

TEKLİFİ VEREN FİRMA-KİŞİ-KURULUŞ

İmza ve Kaşe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 

 

İşin Adı:………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Yukarıda yazılı iş ile ilgili olarak;

 

Bu belgenin imza tarihi itibarıyla, 4734 sayılı Kanunu' nun 11 inci maddesinin birinci fıkrasınln (g) bendi uyarınca terör örgütlerine iltisakımızın yahut bunlarla irtibatımızın olmadığını beyan ediyoruz. Bu durumda değişiklik olması halinde, idareye derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Tarafımızın 4734 sayılı Kanunu' nun 11 inci maddesinin birinci fIkrasının (g) bendi uyarınca terör örgütlerine iltisakımızın yahut bunlarla irtibatımızın olduğunun araştırmalar sonucu tespit edilmesi halinde, teklifimizin değerlendirme dışı bırakılması veya sözleşmemizin feshedileceğini, teklifimizin değerlendirme dışı bırakılması veya sözleşmemizin feshedilmesi nedeniyle herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağımızı gayrikabili rücü kabul, beyan ve taahhüt ediyoruz.

 

                                                                                                                                    .../...../2023

                                                                                                                                   Ad SOYAD

                                                                                                                                   Unvan (Kaşe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu belge gerçek kişi veya şirket yetkilisi tarafından imzalanarak, ekine şirket yetkilisinin imza sirküleri eklenecektir. Yüklenicinin isteğine göre bu belge noter onaylı verilebilir.

 

Yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. İş ortaklığı halinde, bu belge her bir ortak tarafından  ayrı            ayrı verilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eski Niksar Kaymakamlığı  Binası

 

 

YIKIM İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

 

Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta Niksar Belediye Başkanlığı(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ......

.. ........... ...........         (bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

 

Madde 2- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI:

İdare:

Adı Soyadı/Unvanı    : Niksar Belediye Başkanlığı Adresi. Yusufşah Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No 151 Niksar/TOKAT

Telefon / Fax 0 (356) 527 81 51 -     0 (0356) 527 63 70

 

Yüklenici:

 

Adı Soyadı/Unvanı:

Adresi:                                  

Telefon:

T.C. Kimlik No/Vergi No:                           

Her iki taraf, madde 2.1 ve 2.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

 

Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

 

Madde 3- İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktarı

Yıkım Yapılacak Binalar:

 

Mülkiyeti Niksar Belediyesine ait tapunun Niksar İlçesi İsmetpaşa Mahallesi 1193 Ada 1 parsel üzerinde bulunan Eski Niksar Kaymakamlığı binası ve tesisin, yıkımından çıkacak malzeme, hurda ve levazımları yıkımcıya ait olmak üzere yıkımının yapılması, temel içinin dolgusunun yapılması, molozların nakledilmesi, sahanın temizlenmesi ve sahanın tesfiyesinin yapılması bu sözleşmenin konusudur.

 

Yıkımdan çıkacak her türlü hurda enkaz (inşaat demiri - alüminyum ve pvc doğrama - her türlü demir korkuluk parmaklık - ahşap ve çelik çatı aksamı, kereste, kiremit - döşeme ve duvar kaplama malzemeleri - çelik konstrüksiyon güçlendirme yapı elemanları - kalorifer tesisatıyla ilgili her türlü aksam - elektrik tesisatı kablo vb.) yükleniciye ait olacaktır. Bina yıkımına başlamadan önce yüklenici yıkım ruhsatı vb. gerekli tüm izinleri alacaktır. Yüklenici, binada kalmış olabilecek demirbaşlar ve evraklar tutanakla İdareye teslim edilecektir. Varsa başka kurum veya kuruluşlara ait olan tesisler de (trafolar, klimalar vb.) tespit edilerek İdareye bildirilecektir.

İşin Yapılma Yeri: Bengiler Mah. Cahit Külebi Cad. No 105 Niksar/TOKAT

İşin Niteliği, Türü ve Miktarı: Yapının yıkımından çıkacak malzeme, hurda ve levazımları yıkımcıya ait olmak üzere yıkımının yapılması, sahanın temizlenmesi.

 

Madde 4- Sözleşmenin Türü ve Bedeli: Bu Sözleşme, götürü bedel sözleşme olup, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ................................ (rakam ve yazıyla)  ..... . ..........................................................................TÜRK LİRASI toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. Sözleşme bedeline KDV dahil değildir.

 

Madde 5- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler: Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca İdareye ödenir. Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler: Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlarla, ilgili diğer giderler yükleniciye aittir.

 

Madde 6- Teknik şartname ve yüklenici teklifi bu sözleşmenin ekidir. Yüklenici ayrıca, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür.

 

Madde 7- İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alınacak Cezalar

10.1. İşe Başlama ve Bitirme Tarihi: Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde teknik şartnamedeki esaslara göre tamamlayarak muayene kabule hazır hale getirmek zorundadır. Belirlenen süreler takvim günü esasına göredir. Bu sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlere istinaden ayrıca süre uzatımı verilmez. Zorunlu nedenlerle ertesi seneye sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre ödenek durumuna ve imalat cinsine göre dikkate alınır. İşin erken bitirilmesi halinde, idare işin bitim tarihini beklemeksizin kabul işlemlerini tamamlar. Gecikme Halinde Alınacak Cezalar: İdarece verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilemediği takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye sözleşme bedelinin bindebeş oranında ve en az 250 TL/gün gecikme cezası kesilir.

 

Madde 8- Kesin Teminat:

Yüklenici bu işe ilişkin olarak;………………………..…..  -TL  (Yazıyla; ……………………………………Türk Lirası),

süresiz kesin teminat vermiştir. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, taşınmazın 12. Madde hükümlerine göre İdare'ye teslim edilmesini takiben, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı Yükleniciye iade edilir. Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 9- Ödeme Yeri ve Şartları

İhale (sözleşme) bedeli ve varsa KDV bedeli Yüklenici tarafından, İdarenin veznesine veya Niksar Belediyesi adına Belediyemizin Vakıfbank 00158007290448005 nolu hesabına, T.İş Bankası 212107 nolu hesabına T.C. Ziraat Bankası 12091565-5001 nolu hesabına veya Halk Bankası 07000009 nolu Nolu hesaba sözleşme imzalanmadan önce  nakden ödenecektir.

 

Madde 10- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları: Doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilânı ve İDARE’ nin sebebiyet verdiği haller, dışında süre uzatımı verilmeyecektir..

 

Madde 11- Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar: İşin bitirildiği, YÜKLENİC İ tarafından yazı ile İDARE’ ye bildirilecektir. İDARE bir hafta içinde işin ilk muayenesini yaparak kabule hazır bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığına karar verir. İşin muayene ve kabule hazır olabilmesi için, yapılan işlerin kusurlu ve noksan kısımlarının işin toplam miktarının yüzde beşinden fazla olmaması gerekir.

 

Madde 12- Yüklenicinin Teknik Sorum1u1uğuna İlişkin Şartlar: Yüklenici, üstlenmiş olduğu işi, sorumlu bir meslek adamı olarak sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur. Yüklenicinin teknik sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

 

Madde 13- Sözleşmenin Ekleri

İhale dokümanı, iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar.

 

Madde 14- Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlıklar Niksar Belediye Encümeni tarafından çözülecektir. Encümen tarafından çözümlenemeyen hususlarda Niksar Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Madde 15- Bu Sözleşme; sözleşmenin taraflarca imzalandığı, tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme 15 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ...../ ….. /2023

tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır.

 

 

 

              Yüklenici                                                                                                                     İdare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

NİKSAR BELEDİYESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

 

 

Eski Niksar Kaymakamlığı Binası Yıkımı DOKÜMAN SATIN ALINDIĞINA İLİŞKİN FORM

Ihale tarih ve saati

.../....../2023     Saati :

Isteklinin Adı ve soyadı/Ticaret unvanı

 

Adresi

 

Telefon ve faks numarası

 

Dokümanın satın alındığı tarih

 

Doküman bedeli makbuzu tarih ve no

 

 

Yukarıda adı verilen ihaleye ilişkin olarak ........ sayfa dokümanı oluşturan belgelerin aslına uygunluğu ve belgelerin tamam olup olmadığı taraflarca kontrol edilmiş ve tamamı aslına uygun olarak teslim edilmiştir.

Bu belgenin bir nüshası da doküman alana verilmiştir.

 

 

 

 

Doküman Alanın Adı SOYADI                                                                                            Teslim Eden İdare Yetkilisi

 

 

DİĞER DUYURULAR